Chính sách bán hàng Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Vinhomes Green Bay Mễ trì

CHÍNH SÁCH ĐẶT CỌC TÒA G1/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES GREENBAY / FOR APARTMENT OF VINHOMES GREENBAY

—– Tháng 08/2017 / Aug 2017 —–

I.CHÍNH SÁCH / POLICY

Thời gian áp dụng: Từ ngày 22/08/2017 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Applicable time: From 22/08/2017 until the Developer issues the new policy.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt cọc đăng ký chọn mua căn hộ tại tòa G1,G2 Vinhomes GreenBay.

Applicable object: Clients purchase apartment of G1,G2 Vinhomes GreenBay

II.TIẾN ĐỘ ĐẶT CỌC / PAYMENT PROGRESS

Tiến độ VBTT / Progress

Thanh toán / Payment

Lần 1: Khi ký VBTT

100.000.000 đồng/căn

1st installment: Upon signing Agreement

100,000,000 VND/ Apartment

Lần 2: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký VBTT

10% giá bán Căn hộ (chưa gồm VAT)

2nd installment: Within 10 days as the date of signing

(đã bao gồm lần 1)

Agreement

10% Apartment selling price (VAT

excluded)(1st installment included)

Lần 3: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký VBTT

10% giá bán Căn hộ (chưa gồm VAT)

3rd installment: Within 20 days as the date of signing

10% Apartment selling price (VAT

Agreement

excluded)

III.THỦ TỤC KÝ VĂN BẢN THỎA THUẬN/ PROCEDURE FOR SIGNING THE APARTMENT SALE CONTRACT

THỦ TỤC / PROCEDURE

TERM / TIME LIMIT

Ký Văn bản thỏa thuận / Signing the

Tại thời điểm đặt cọc 100.000.000 đồng/căn

Agreement

At the time of making the deposit of 100,000,000 VND/

Apartment

Thanh lý Văn bản thỏa thuận và ký

Dự kiến tháng 09/2017

HĐMB với CĐT / Signing the Sale

Expected in Sep 2017

Contract and liquidating the

Agreement

VHGB-CSBH-V08-20170822

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ VINHOMES DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU

CẦU THANH TOÁN SỚM

PREFERENTIAL PROGRAM FROM VINHOMES FOR CLIENTS WANTING TO PAY

PREMATURELY OF THE APARTMENT SELLING PRICE

I.Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 45% giá bán Căn hộ (chưa gồm VAT), Vinhomes hỗ trợ lãi suất lên tới 45% giá bán Căn hộ chưa VAT Preferential program for clients borrowing up to 45% of Apartment selling price (VAT excluded), Vinhomes supports interest up to 45% of Apartment selling price (VAT excluded)

1. Chính sách / Policy

CHÍNH SÁCH/ POLICY

CHI TIẾT/ DETAILS

Mức dư nợ vay/

Lên tới 45% giá bán căn hộ (chưa gồm VAT)

Outstanding debt

Up to 45% of Apartment selling price (VAT excluded).

Mức dư nợ được Vinhomes HTLS

Lên tới 45% giá bán Căn hộ chưa gồm VAT

Outstanding debt supported by

45% of Apartment selling price (VAT excluded).

Vinhomes

Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn/

LS 0% kể từ ngày giải ngân đến ngày hoàn trả tiền đặt cọc

Interest rate and time of loan support

Interest rate 0% as from the date of disbursement

45% to the date of return the deposit

Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân

Trong thời gian Hỗ trợ Lãi suất /

đầu tiên của ngân hàng)

During the time of loan support

Period of grace for principal (as

from the first disbursement date of

the bank)

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian

0%

HTLS /

Fee for premature repayment during

the time of interest rate support

VHGB-CSBH-V08-20170822

2.Tiến độ giải ngân / Progress of payment and disbursement

Tiến độ đặt cọc dành cho khách hàng VVNH /

Payment for clients borrowing the Bank

Tiến độ

Ngân hàng

Hỗ trợ của VHM

Khách giải ngân

giải ngân

Support of the

Disbursement of clients

Disbursement

Developer

of the bank

Lần 1: Khi ký VBTT

100.000.000 đồng/căn /

1st installment: Upon

100,000,000

signing Agreement

VND/Apartment

Lần 2: Trong vòng 10

10% giá bán Căn hộ (chưa

ngày kể từ ngày ký

gồm VAT)

VBTT

(đã bao gồm lần 1)

2nd installment: Within

10% Apartment selling

price (VAT excluded)(1st

10 days as the date of

installment included)

signing Agreement

Lần 3: Trong vòng 20

10% giá bán Căn hộ (chưa

ngày kể từ ngày ký

gồm VAT)

VBTT

10% Apartment selling

3rd installment: Within

price (VAT excluded)

20 days as the date of

signing Agreement

Lần 4: Trong vòng 15

45% giá bán

Vinhomes sẽ trả LS cho

ngày kể từ đợt thanh

Căn hộ (chưa

khoản đặt cọc bổ sung

toán lần 3

gồm VAT)

và thanh toán sớm cho

4th installment: Within

45%

khách hàng = Lãi suất

15 days from the date of

Apartment

trả ngân hàng cho

3rd installment

selling price

khoản vay + lãi suất

(VAT

3%/ năm

excluded)

Vinhomes sẽ khấu trừ

thuế thu nhập cá nhân

trên khoản lãi cọc (*)

Vinhomes will pay for

customers the interest

of additional deposit,

which is Interest

payable for bank loan +

3%

Vinhomes will deduct

personal income tax on

the interest deposit (*)

(*): Vinhomes sẽ tự động trích khoản tiền lãi cọc của khách hàng để trả lãi cho ngân hàng định kỳ từ thời điểm giải ngân đến thời điểm hoàn trả tiền đặt cọc. Khách hàng sẽ được hưởng phần chênh lệch giữa khoản tiền lãi cọc (sau khi khấu trừ thuế TNCN) do thanh toán sớm và

VHGB-CSBH-V08-20170822

phần lãi phải trả cho ngân hàng .Phần lãi được hưởng chênh sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng sau khi ký HĐMB

Vinhomes will automatically pay interest of the deposit of customers, which is used to make interest payable to the bank periodically from time of disbursement to time of signing Sale Contract. Thank to early payment, Customers will receive the difference between the amount of interest deposit (after deduction PIT) and the interest payable to banks. The Difference receipt will be returned to Customers

Vinhomes sẽ tự động chuyển tiền cọc khách hàng đã thanh toán theo VBTT sang thanh toán cho HĐMB ngay sau khi khách hàng ký thanh lý VBTT với Vinhomes và ký HĐMB với CĐT

Vinhomes will automatically transfer customer’s deposit (according to the Agreement) to make payment for Sale Contract as soon as the customer sign Sale Contract with THE DEVELOPER and liquidate the Agreement with Vinhomes.

II.Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có (ít nhất 7 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán) sẽ được hưởng mức lãi suất tương đương 9.5%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được VHM hoàn trả lại cho khách sau khi khách ký HĐMB với CĐT.

Clients make premature payment by own capital (at least 7 days before the date of each installments) will receive a discount equal to 9.5%/year on the amount and the days of premature payment, unless otherwise agreed. (This discount amount is subject to change without prior notice). The discount amount will be returned to Customers after signing Sale Contract.

1 thought on “Chính sách bán hàng Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Comments are closed.